صدای تشنگی در خیمه مشک

به احترام اسم تو قیام میکنم

به تو وابسته ام تو کل عالم

حالم رو کسی نمیدونه

ریخته کی بهم یاس فاطمه قد و بالاتو

مشکا می‌رن یکی یکی رو دوش سقا

موج میزنه موج میزنه