روی دستام آروم بخوابه لالایی

می دونم دیگه لالاییام اثر نداره

از غمی جانکاه سرشاری عروس مادرم

از این گهواره آزادی مبارک

خدا پشت و پناهت شیر غیرت

سه شعبه آتیشی شد پرحرارت