دنبالت می‌گردم لا به لای رمل بیابون

سرت شد غرق خون بالای نیزه

دید با چشم خود چهل منزل

نوشته دست قضا ماجرای باور زینب

تموم آسمون گرفته رنگ‌خون

بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم