شنیدم یه زمانی تو مدینه

از میدون هر بار که بر میگردی

دیر یا زود پاپیچ شمشیراشون میشم

دارم می بینمت گلم نیا

وسط راه شد و از غم

غرق خون گودال

از توو گودال صدا میاد

یادم نمیره گرمای دستاش