تا من هستم دست به زانو نگیر

بنت الزهرا صبرالکبری

زینبیم رهروِ راه عشقم

مادرای شهدا سرپناه وطنن

تو که نیاز داری الان سپر

چه شکوهی دارن دوتا ماه زینب

دوتا گل برات آوردم

عهد کردم جدا نشم از تو