تا وقتی بچه های من زنده ان

دو تا نخل تناور

ما اهالی سپاه و لشگر زینبیون

علی اکبرت رفت برات بمیرم داداشسپاه دشمن خبر دار ایستاده

وابسته ات هستم تویی معشوقِ دلخواه خودم

پرچم دار نهضت کرببلاتم