در حرم وارد شد و با گریه بر در بوسه زد

بارون، وقتی میاد از آسمون

گر به شأنت واژه ها دارد روایت میشود

زیر پرچم اسمت شک ندارم

سنگین تر از غمت آقا

چشمام و می بندم به هوای حرمت

به این خونه تنها تعلق دارم